Če želite postati poklicni gasilec, se prijavite v gasilsko šolo

Datum 30.10.2012 17:28:28 | Kategorija: Slovenija

Uprava RS za zaščito in reševanje razpisuje program usposabljanja za pridobitev poklica gasilec. Usposabljanje bo v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje na Igu od 7. januarja 2013 do 20. junija 2013. Prijavite se lahko vse do 30. novembra 2012 na naslov:
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS, Gasilska šola
''RAZPIS GASILEC''
Zabrv 12
1292 Ig.
 
REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 LJUBLJANA
 
 
Na podlagi 8., 30. in 31. člena Zakona o gasilstvu – UPB1 (Ur. l. RS, št. 113/05)
 
razpisuje
 
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
 
program usposabljanja za pridobitev poklica
GASILEC
 
KRAJ USPOSABLJANJA:
-          Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS – Gasilska šola na Igu
-          Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS – enota Sežana
-          Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS – enota Logatec
-          ostale lokacije v skladu s potrebami programa usposabljanja
 
POGOJI ZA PRISTOP K USPOSABLJANJU:
-          zaključena V. stopnja srednješolske izobrazbe(kopija spričevala)
-          ustrezna psihofizična sposobnost (pozitivno
zdravniško spričevalo za uporabo izolirnega dihalnega aparata in
opravljanje najzahtevnejših opravil v gasilstvu v skladu s 4. členom
Pravilnika o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
(Ur. l. RS, 65/07) mora veljati do zaključka usposabljanja; iz
spričevala mora biti razvidno, da je bil pregled opravljen v skladu s 4.
členom pravilnika)
-          polnoletnost
-          urejeno obvezno in dodatno zdravstveno zavarovanje
-          da ni v kazenskem postopku in da ni bil pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje zoper življenje, telo in premoženje(dokazilo o nekaznovanosti)
-          zagotovljeno sofinanciranje usposabljanja (izjava pošiljatelja)
-          zagotovitev vse potrebne osebne varovalne in druge opreme v času šolanja
 
STROŠKI USPOSABLJANJA
-          stroški usposabljanja za poklic gasilec znašajo približno 3.500,00 € na kandidata(v to niso všteti stroški nastanitve in prehrane udeležencev usposabljanja, ki znašajo približno 1.500,00 € na kandidata)
-          URSZR
bo sofinancirala stroške usposabljanja kandidatom iz gasilskih enot,
katere so imenovane v 20. členu Uredbe o organiziranju, opremljanju in
usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, 92/07)
 
TRAJANJE USPOSABLJANJA
-          usposabljanje bo potekalo od 7. januarja 2013 do 20. junija 2013
 
Prijave z dokazili o izobrazbi,
veljavnim zdravniškim spričevalom, dokazilom o nekaznovanosti, izjavo
pošiljatelja o sofinanciranju, kopijo osebnega dokumenta in vozniškega
dovoljenja ter izpisek iz rojstne matične knjige pošljite najkasneje do 30. novembra 2012 na naslov:
 
(spisek potrebne opreme bo posredovan enotam, ki bodo prijavile kandidate, naknadno)
 
Izobraževalni center za zaščito in reševanje RS
Gasilska šola
''RAZPIS GASILEC''
Zabrv 12
1292 Ig.
 
Dodatne informacije lahko dobite v Gasilski šoli na telefonu 01/47-96-401 ali elektronski pošti iczr@urszr.si.

vir: www.sos112.si
Novica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=6890