Bolje pripravljeni na nesreče

Datum 3.4.2006 11:55:38 | Kategorija: Slovenija

Na področju zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami se obetajo spremembe pri delovanju služb.
potres,posocje
Delo različnih služb bo po novem bolj usklajeno

V veljavo je stopila novela zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, s katero se ureja status pripadnikov Civilne zaščite (CZ) ter postopno uvaja enoten javni sistem obveščanja in alarmiranja. Državni zbor je zakonsko novelo sprejel 2. marca.
 
Poslanec DeSUS Ivan Jelen je v okviru parlamentarne obravnave 28. februarja ministrstvo za šolstvo pozval, naj razmisli o uvedbi izbirnega predmeta v šolah, med katerim bi učenci pridobivali osnovna znanja s področja samozaščite in vzajemne zaščite, kakršen je bil že v veljavi v bivši SFRJ.
Ministrstvo za obrambo na podlagi zakonskih rešitev načrtuje vzpostavitev enotnega sistema javnega alarmiranja. Ta obsega okoli 1250 siren, od katerih jih je v enotni sistem že vključenih okoli 600, ostale pa bo treba dodatno opremiti in predelati, nekatere pa tudi zamenjati. Sistem javnega alarmiranja bo postopoma, in sicer v roku petih let, prešel v državno pristojnost.

Hudourniki povzrocajo plazove
Sistem javnega alarmiranja bo enoten (Foto: POPTV)

Sicer pa, kot je na zasedanju državnega zbora 28. februarja povedal državni sekretar na ministrstvu Franci Žnidaršič, je osnovni namen sprememb zagotovitev kar najbolj nemotenega razvoja in delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter postavitev podlag za bolj usklajeno delovanje različnih služb v primeru nesreč na državni in lokalni ravni.Po vzoru obrambne reforme se uvaja institut pogodbe o službi v CZ, ki bo bolj prožen in selektiven, kot sicer velja za pogodbeno rezervo Slovenske vojske. S sklenitvijo pogodbe se bodo rešile težave pripadnikov CZ v času, ko opravljajo operativne naloge in zato niso prisotni na delovnih mestih v delovnih kolektivih, kjer imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi.Obstoječe delovno razmerje pripadnika CZ, ki je sklenil pogodbo o službi v CZ in je bil pozvan ali napoten na opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, v času opravljanja teh nalog miruje, določa novela zakona. Delodajalec je pripadnika CZ dolžan po izteku pogodbe o službi v CZ oziroma prenehanju opravljanja nalog zaščite, reševanja in pomoči vzeti nazaj na delo. Sicer mu grozi denarna kazen. Predpisana je globa v višini od 300.000 do treh milijonov tolarjev za prekršek pravne osebe ali samostojnega podjetnika.Delodajalec je pripadniku CZ, ki prostovoljno sodeluje pri opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu s tem zakonom, dolžan omogočiti opravičeno odsotnost z dela. Slednje velja tudi za primer odsotnosti z dela zaradi vaj ali usposabljanja. Tudi v tem primeru, če delodajalec takšno obveznost prekrši, je predpisana globa v enaki višini.

potres
Državljani, ki prostovoljno opravljajo naloge zaščite in reševanja imajo pravico do nadomestila plače (Foto: POPTV)

Sankcije so v primeru odpustitve ali razporeditve pripadnika CZ na drugo delovno mesto zaradi opravljanj nalog zaščite in reševanja. Pravna oseba ali samostojni podjetnik bo sankcioniran tudi v primeru, da ne izdela načrtov zaščite in reševanja oziroma ne načrtuje izvedbe zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči v primeru naravne in druge nesreče ali če prepreči izvedbo ukrepov ali ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih med vodenjem zaščite in reševanja odredi poveljnik CZ ali vodja intervencije. Z globo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika, ki stori takšen prekršek.Vlada bo določila merila za sklepanje pogodb o službi v CZ ter uredila tudi druga plačila, prejemke in povračila v zvezi z opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, prejemkov in povračil bodo imeli tudi državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite in reševanja.Nova tudi kontrola zakloniščZ novelo zakona se predpisuje tehnična kontrola zaklonišč, ki morajo imeti najmanj urejena zapiralna sredstva, filtroventilacijske naprave ter elektroinštalacije za njihov pogon in osvetljevanje prostorov. Podrobna merila bo določil obrambni minister.

Na novo se ureja tudi nudenje pomoči drugim državam v naravnih in drugih nesrečah. Urejajo pa se še nekatera delovno-pravna vprašanja, ki izhajajo iz narave dela javnih uslužbencev na področju zaščite in reševanja med dejanskim izvajanjem nalog ter pripadnikov reševalnih enot, ki bodo nudili pomoč v tujini.

vir: www.24ur.comNovica prihaja od Gasilci.org
http://www.gasilci.org

URL te novice je:
http://www.gasilci.org/modules/news/article.php?storyid=1577