Domov Novice Povezave Mali oglasi Galerija

Organiziranost gasilstva v državah EU

Vse gasilske teme, ki ne spadajajo v ostale podforume.

Moderatorji: Vrsho, Marko Novak

Pravila foruma
V tem forumu veljajo splošna pravila foruma, ki jih dobite tukaj

Organiziranost gasilstva v državah EU

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:05

Malo že sedaj študiram organiziranost gasilstva po državah Evrope in za začetek si skupaj poglejmo, kako so opisali organiziranost gasilstva po nekaterih državah na Upravi RS Za-Re:

AVSTRIJA

Po avstrijski zvezni ustavi so zadeve (splošnega) požarnega nadzorstva v pristojnosti dežel, ki so sprejele ustrezne zakone. Požarno-nadzorstvena zakonodaja zveznih dežel se med seboj bistveno ne razlikuje, tako da lahko govorimo o enotno urejenem gasilstvu v Avstriji.

Zakonodaja o požarnem nadzorstvu zahteva od vsake občine, da zagotovi najmanj eno osebno in materialno popolnjeno in zadovoljivo usposobljeno javno gasilsko organizacijo. Gasilski poveljnik je glede na udarno moč in intervencijsko sposobnost gasilske organizacije občinski organ ter tako podrejen županu.

Vzpostavitev in vzdrževanje učinkovitega požarnega varstva je v pristojnosti občin. Občine izpolnjujejo svoje z zakonom predpisane obveznosti glede zagotavljanja in vzdrževanja ustreznih institucij za preprečevanje požarov s tem, da krijejo delno ali v celoti dejanske stroške za gasilstvo. Za večino avstrijskih gasilskih društev je prispevek občine pomembna postavka v njihovem proračunu. Pokrivanje razlik morajo zagotoviti gasilska društva sama, pri čemer so pomembni tudi prispevki prebivalstva. Stroške industrijskih gasilskih organizacij krijejo lastniki podjetij oziroma obratovalnic.

Avstrijska gasilska zveza je krovna organizacija devetih deželnih gasilskih zvez in skupno šestih poklicnih gasilskih služb. Med javne gasilske organizacije spadajo prostovoljne (4550 prostovoljnih gasilskih društev), poklicne (6 gasilskih organizacij) in industrijske (324) gasilske organizacije.

V skoraj vseh zveznih deželah so v upravnih okrajih gasilske organizacije združene v okrajne gasilske zveze, na čelu katerih so okrajni gasilski poveljniki. Če okrajna gasilska zveza ni ustanovljena, je okrajni gasilski poveljnik neposredni organ deželne gasilske zveze. Okrajne gasilske zveze se tako združujejo v deželne gasilske zveze. Naloga deželne gasilske zveze je poleg službenega nadzora, skrb za enoten razvoj in pospeševanje gasilstva na vseh področjih. Krovna gasilska organizacija je Gasilska zveza Avstrije, ki združuje vse avstrijske gasilske organizacije.

Naloge gasilskih organizacij so požarna inšpekcija (protipožarni ukrepi, preprečevanje požarov, ugotavljanje vzrokov požarov, preventivna požarna varnost), reševanje ljudi in živali, življenjsko pomembnih dobrin, preprečevanje nastajanja nevarnosti za ljudi, živali in dobrine, nujna oskrba prebivalstva, ter pomoč v primeru naravnih in drugih nesreč.


Za primere naravnih nesreč, ki presegajo določeno regijo, je avstrijska gasilska služba organizirala gasilsko in reševalno službo. Navedeno službo sestavljajo udarne gasilske enote. Aktivira se pri obsežnejših akcijah. Služba je v prvi vrsti namenjena izvajanju aktivnosti izven lastnega upravnega okraja. Temeljno načelo je, da mora biti zagotovljena osnovna krajevna pripravljenost dodeljenih gasilskih enot.

Avstrijska gasilska društva zagotavljajo svojim članom na vseh področjih delovanja ustrezno usposabljanje, ki obsega usposabljanje v okviru lastnega društva, osnovno in dopolnilno izobraževanje v deželnih gasilskih šolah, posebno usposabljanje (seminarji itd.) ter gasilska tekmovanja. V Avstriji je osem gasilskih šol v zveznih deželah, ki šolajo prostovoljne gasilce in jim posredujejo potrebno znanje.

Vozila avstrijskih gasilcev so zaradi enotnosti izdelana in opremljena v skladu s konstrukcijskimi smernicami Avstrijske zvezne gasilske zveze.

Operativnim gasilcem (njihovim delodajalcem) lokalna skupnost povrne stroške za izostanek z dela med intervencijo ali med določenim usposabljanjem. Po zakona o splošnem zavarovanju so nesreče pri aktivnostih članov prostovoljnih organizacij (tudi gasilskih) tako na izobraževanjih, vajah in na intervencijah izenačene z nesrečami pri delu. Zavarovana je tudi pot na delo. Kolektivno nezgodno zavarovanje je prepuščeno deželam in občinam. Je dopolnitev zakonskega nezgodnega zavarovanja. Plačniki so občine.

Gasilstvo se financira iz transferjev občin, plačljivih intervencij, finančne pomoči zveznih dežel (del zavarovalnih premij proti požarom) subvencij za pospeševanje gasilstva, finančne pomoči države in prostovoljnih prispevkov ter prihodkov od prireditev.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:07

NEMČIJA

V deželnih zakonih o gasilstvu oziroma zakonih o požarnem varstvu je enotno določeno, da so občine dolžne na svoje stroške, glede na krajevne razmere, ustanoviti gasilsko organizacijo in jo opremljati ter vzdrževati. Občina krije stroške intervencij in usposabljanja. Le bavarski gasilci nimajo statusa občinske službe, ampak status društva.

Gasilstvo spada pod ministrstvo za notranje zadeve. Zvezne dežele so odgovorne za zakonodajo na tem področju ter za spodbujanje usposabljanja in dopolnilnega izobraževanja gasilcev.

V Nemčiji se prav tako kot v Avstriji gasilske organizacije, tako prostovoljne, poklicne in industrijske, združujejo v gasilske zveze (okrajne, deželne, zvezna). Nemška gasilska zveza usmerja humanitarno pomoč, nakup ustrezne gasilske tehnike in pripravljenost ljudi za sodelovanje pri javnih nalogah gasilske službe ter širše, za napredek požarnega varstva.

Dežela imenuje deželnega požarnega direktorja, ki opravlja najvišjo nadzorno funkcijo nad gasilstvom. Ta lahko vodi najobsežnejše intervencije, upravlja s finančnimi sredstvi, zbranimi z gasilskim davkom, je predsednik deželnega gasilskega sosveta ter predsednik izpitnih komisij za srednjo in višjo stopnjo ter zastopa interese gasilstva pri ministru za notranje zadeve.

Naloge gasilskih organizacij so določene v posameznih deželnih gasilskih zakonih. Gasilska organizacija mora pri požarih in v drugih nevarnih situacijah, ki so nastale zaradi naravnih dogodkov, nesreč in podobnih pojavov, nuditi pomoč ter varovati posameznika in skupnost pred grozečimi nevarnostmi. Izvajati mora tudi dejavnosti preventivnega požarnega varstva. Druge naloge gasilskih organizacij, so izdelovanje in sprejemanje načrtov alarmiranja in načrtov intervencij, pospeševanje samopomoči prebivalstva, kakor tudi organiziranje gasilskih prikaznih prireditev. Gasilske službe Severnega Porenja – Vestfalije, Bremna, Hamburga in Berlina so pristojne tudi za nujno medicinsko reševanje ter za prevoz bolnikov. Te stroške gasilcem poravnajo zdravstvene zavarovalnice.

Za zagotovitev enotnega sistema usposabljanja v vseh gasilskih organizacijah so bili sprejeti in objavljeni enotni zvezni gasilski službeni pravilniki, ki urejajo usposabljanje vseh pripadnikov gasilskih organizacij. Posamezne dežele so ustanovile gasilske šole, ki opravljajo velik del usposabljanja. Država podpira usposabljanje gasilcev tudi tako, da financira državne gasilske šole v posameznih deželah. Te šole so podrejene notranjemu ministrstvu.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:08

MADŽARSKA

Pravna podlaga gasilstvu je zakon o požarni varnosti na podlagi katerega je oblikovan načrt ukrepanja. Načrt ukrepanja določa metode zaščite, reševanja ter gašenja požarov, ki jih izvajajo profesionalne in prostovoljne gasilske organizacije. Tudi na Madžarskem sestavljajo gasilsko organizacijo prostovoljne, poklicne in industrijske organizacije. Mesta morajo imeti poklicne organizacije. Njihova sestava je predpisana.

Težišče organiziranega gasilstva je v občinah. Poklicne gasilske organizacije se delijo po velikosti in opremljenosti ter intervencijskem območju na kategorije, ki se glede na stopnjo ogroženosti lahko povečujejo. Opremljenost maloštevilnega prostovoljnega gasilstva je zelo raznolika. Gasilske organizacije se prostovoljno povezujejo v gasilske zveze.

Poveljstva poklicnih gasilskih organizacij so praviloma na ravni mest vključno z glavnim mestom. Obstajata dve gasilski brigadi na ravni države (požarno varstvo parlamenta in letališča).

Gasilstvo izvaja naloge preventive pred požari, gašenja in reševanja ter nudenja tehnične pomoči ter sodeluje z drugimi reševalnimi službami v večjih nesrečah in katastrofah. Gasilstvo izvaja tudi požarni nadzor ter preiskave o vzrokih požarov.

Generalna Uprava za varstvo pred katastrofami strokovno nadzira in sofinancira občinske gasilske brigade.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:09

DANSKA

Gasilstvo na Danskem spada pod ministrstvo za notranje zadeve. Občine so odgovorne za preventivno in operativno požarno varstvo. Državni urad za pripravljenost je nadzorni organ za gasilstvo. Državna organizacija, ki določa minimalne standarde za varstvo pred požari pri gradnji stavb je Agencija za upravljanje ob nesrečah (Emergency Management Agency).

Danska ima nacionalne predpise za intervencije gasilskih enot. Po teh predpisih je sestava gasilske enote odvisna od vrste gradbenih objektov in možnosti oskrbe z vodo. Obstajajo poklicni, prostovoljni in rezervni gasilci. Kjer ni mogoče zagotoviti uradno predpisanih nastopnih časov gasilcev, so tudi gasilske postaje z lahkim gasilskim vozilom.

Posamezna občina lahko, namesto da bi organizirala oziroma vzdrževala lastno gasilsko organizacijo v skladu z zakonom o pripravljenosti, sklene pogodbo s privatnim podjetjem. Gasilska postaja takega podjetja mora izpolnjevati popolnoma enake zahteve tako glede opreme kot osebja, kakor so to dolžne občinske gasilske organizacije.

Nekatere gasilske postaje imajo kombiniran način zasedbe z osebjem s statusom polne ali delne zaposlitve. V veliki večini gasilskih postaj so izključno moštva s statusom delne zaposlitve oziroma prostovoljne gasilske organizacije.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:12

ŠVICA

Požarno varstvo in zaščito pred naravnimi nesrečami urejajo kantoni in je v pristojnosti občin, ki v ta namen pooblaščajo gasilske organizacije. Vsak kanton ima svoj zakon o gasilstvu in je tudi nadzorni organ za gasilstvo v občinah.

V osnovi v Švici razlikujejo požarno policijo, ki izvaja naloge varstva pred požari in gasilce, ki so povezani v požarne brambe. Usmeritve za delo sprejema na eni strani Skupnost kantonalnih požarnobrambnih zavarovalnic in Inštitut za varnost, na drugi strani pa Švicarska gasilska zveza. Sprejemanje predpisov za delo gasilskih organizacij Švicarska gasilska zveza vedno bolj prepušča kantonom. Švicarska gasilska zveza združuje vse lokalne, industrijske in poklicne gasilske službe vključno s kneževino Liechteinstein.

Tako kot v drugih državah, gasilci že dolgo ne gasijo samo požarov, ampak se njihovo delo razširja na intervencije ob razlitju nevarnih tekočin, obrambo pred sevanji, intervencije v primeru naravnih, posredovanje pri prometnih nesrečah. Približno 5% članov gasilskih organizacij je usposobljenih za opravljanje sanitetne službe.

Pravilnik o usposabljanju gasilcev, ki ga je izdala Švicarska gasilska zveza, so prevzeli vsi kantoni. Gasilskih šol na ravni države nimajo. Usposabljanje se izvaja po kantonih in največkrat v prostorih javnih šol. Za učenje in urjenje uporabljajo tudi prostore civilne zaščite, vojske, pa tudi prostore privatnih podjetij. Gasilska zveza organizira inštruktorske tečaje za vodje intervencij ob večjih nesrečah.

Večino stroškov delovanja gasilcev nosi občina, pri tem pa sodelujejo tudi kantoni in zveza. V občinah je financiranje urejeno tako, da so osnovni vir sredstva, ki jih plačujejo prebivalci. Poleg tega ponekod koristijo tudi denar, ki se zbira iz drugih davkov. Stroški intervencij kot so reševanje na cestah, tehnično reševanje ali intervencije ob prisotnosti nevarnih snovi, se običajno zaračunajo povzročiteljem. Pomemben vir so sredstva, ki se zbirajo in pritekajo iz kantonalnih zavarovalnic oziroma iz zavarovanja stavb pred požari. Tak sistem uporablja večina kantonov (19). Ostalih 7 in kneževina Liechtenstein uporabljajo tako imenovano ˝gasilsko petko˝ (pet rappov na vsakih 1000 frankov zavarovalne vsote pri zavarovanju stavb). Ta sredstva se koristijo za usposabljanje in opremljanje gasilskih organizacij. Država prispeva svoj delež s plačevanjem intervencij na avtocestah in za zaščito na področju petrokemije. Za to uporablja sredstva carin, ki se plačuje pri uvozu bencina.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Drago » 15. junij 2004, 16:13

ŠVEDSKA

Varstvo pred požarom oziroma gasilstvo je v pristojnosti obrambnega resorja, oziroma Agencije reševalnih služb. Za operativno izvajanje gasilsko-reševalne službe so odgovorne občine in mestni uradi.

Na Švedskem je gasilstvo organizirano predvsem kot poklicno. Gasilske postaje v občinah imajo običajno zaposlenih pet do petnajst poklicnih gasilcev. Moštvo se dopolnjuje z delno (honorarno) zaposlenimi poklicnimi gasilci, ponekod pa tudi z prostovoljci. Švedska nima podrobnih zakonskih rešitev o velikosti in strukturi intervencijskih enot v primeru različnih nesreč. To je v pristojnosti občin. Nekatera vprašanja varstva pred požarom urejajo področni zakoni, kot je zakon o varstvu pri delu, zakon o gradnjah in drugi.

Gasilske organizacije, ki so združene v reševalne službe, izvajajo gašenje požarov, reševanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, reševanje iz zemeljskih plazov, ob poplavah, nenadnih onesnaženjih, v različnih oblikah tehnične pomoči. Delno pokrivajo tudi nujno medicinsko pomoč ter prevoz pacientov. Vodenje reševalne službe izvaja načelnik reševalne službe občine.

Reševalne službe se financirajo s prispevki občine. Dodatna sredstva se pridobijo s strani države. Država zagotavlja stroške za usposabljanje vojaških obveznikov na področju reševanja. Prostovoljni reševalci ne dobijo denarnega nadomestila za svoje delo.
Uporabnikova podoba
Drago
Naj forumovec 2002
Naj forumovec 2002
 
Objave: 5141
Registriran: 28. avgust 2002, 20:06
Lokacija: Lukavci

Objava Mateja » 16. junij 2004, 11:13

Ker se bliža čas mojega odhoda z Bavarske, le še dopolnilo glede Nemčije in Bavarske. Tudi na Bavarskem imajo gasilci status občinske službe, imajo pa po večini tudi društva, vendar sta to bolj kot ne ločena fevda, oz. društvo opremlja operativno enoto. Tako ej npr. tudi v Gräfelfingu, kjer stanujem. Imajo enoto, ki jo opremlja občina, "nadstandard" pa jim financira društvo in tudi vsi člani enote niso člani društva, torej je ureditev celo podobna vsenemški.

Servus, Mateja
Znanost se ni začela z nami.
Uporabnikova podoba
Mateja
HazMat Team
 
Objave: 524
Registriran: 10. april 2003, 23:42
Lokacija: Topole in Gornji Logatec


Nazaj na Ostalo

Kdo je prisoten

Trenutno aktivni uporabniki: Ni registriranih uporabnikov in 7 gostov

cron